Bank Spółdzielczy Bytom

Korporacyjny
i Indywidualny
Rachunek
Internetowy

Logowanie do EBO

Historia

Bytom - jedno z największych miast na Górnym Śląsku (169617 tys. mieszkańców - 2016r.), prawa miejskie uzyskał w 1265 r. W drugiej połowie XIX wieku nastąpił gwałtowny rozwój ekonomiczny Górnego Śląska. Ludność polska zamieszkująca na tym terenie składała się głównie z robotników i chłopów. Działacze polscy, np. proboszcz bytomski ks. Józef Szafranek - walczący w Berlińskim Zgromadzeniu Narodowym o równouprawnienie języka polskiego w życiu publicznym, czy Józef Lompa - autor wielu prac z historii polskiego Śląska - przyczynili się do rozbudzenia w ludności polskiej świadomości narodowej. Powstające polskie stowarzyszenia spółdzielcze miały na celu przygotować drobnych wytwórców do samodzielnego życia ekonomicznego i samoobrony przed konkurencją rozwijającego się kapitalizmu niemieckiego.

W latach 1895-1902 działacze wielkopolscy (redaktorzy, adwokaci, lekarze) zrealizowali ideę zakładania banków ludowych na Śląsku. Pierwszym polskim bankiem na Górnym Śląsku był Bank Ludowy w Bytomiu założony 3.05.1895 r. Założycielami tej placówki byli m. in.: Adam Napieralski - redaktor "Katolika", Piotr Kołodziej - poseł, Jan Nepomucen - członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wyborczego oraz Aleksander Lewandowski, Józef Klichowski, Walenty Pronobis, Łukasz Pogorzałek, Błażej Jaroń. Dyrektorem banku został Juliusz Szaflik, a prezesem Rady Nadzorczej - Adam Napieralski, który tę godność piastował prawie 30 lat.   

W 1900 r. Bank zrzeszał 695 członków - przemysłowców, właścicieli ziemskich, właścicieli domów czynszowych, lekarzy, adwokatów, urzędników, rzemieślników, kupców, górników i chłopów. W owym czasie bytomski Bank ściśle współpracował z poznańskim Bankiem Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.

Podział Górnego Śląska w 1921 r. zapoczątkował nowy rozdział w dziejach Banku Ludowego w Bytomiu. Lata 1921-1924 to czas plebiscytu, inflacji - trudny okres w dziejach spółdzielni, która powstała w granicach państwa niemieckiego. Mimo trudnych warunków spółdzielnia przetrwała najgorsze czasy, a w latach 1925-1926 weszła na drogę normalnego rozwoju, który trwał do roku 1930. Pod koniec sierpnia 1939 r. działalność polskiego Banku Ludowego w Bytomiu ustała całkowicie, majątek został skonfiskowany przez gestapo, a dyrektor Banku Stanisław Weber - wielka postać historyczna związana z ruchem plebiscytowym, rozwojem spółdzielczości i ochrony polskości na Śląsku - wywieziony do obozu koncentracyjnego.   

Pod koniec stycznia 1945 r. w czasie działań wojennych budynek bankowy mieszczący się przy ul. Jainty został spalony a plac został przejęty przez władze miasta. Na początku listopada 1946 r. grupa działaczy reaktywowała spółdzielnię pod nazwą Bank Ludowy w Bytomiu. W 1946 r. Bank Ludowy został przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą.   

W 1952 r. nastąpił podział bytomskiej Gminnej Kasy Spółdzielczej, a jej agendy zostały przeniesione z terenu powiatu bytomskiego do Piekar Śląskich. Dla terenu Zabrza utworzono Gminną Kasę Spółdzielczą w Zbrosławicach. Rzemiosło na terenie Bytomia rozwijało się prężnie, więc w 1968 r. utworzono filię BS w Bytomiu przy ul. Kościelnej. W marcu 1973 r. na zebraniu założycielskim grupa 31 członków podjęła uchwałę o reaktywowaniu pierwszego Banku Ludowego na Górnym Śląsku i przyjęła dla niego nazwę Bank Spółdzielczy w Bytomiu.   

Po reformie administracyjnej w 1975 r. w skład BS w Bytomiu weszły: Oddział BS Zbrosławice jako punkt kasowy w Stolarzowicach i BS w Radzionkowie jako punkt kasowy.   


W tym czasie bytomski BS zrzeszał ok. 2000 członków. Bank Spółdzielczy przyczynił się do rozwoju rzemiosła i rolnictwa na terenie Bytomia, Radzionkowa i Stolarzowic ponieważ był jedyną placówką bankową kredytującą rzemiosło, handel, usługi i rolnictwo.   

Banki Spółdzielcze nigdy nie były nastawione na maksymalizację zysków. Jak się to w tamtych latach określało - one "służyły społeczeństwu". Tak też było i w Bytomiu. Niewielkie dochody Banku nie pozwalały na tworzenie znaczących kapitałów własnych.   

W tej sytuacji z chwilą wejścia w życie nowej ustawy (styczeń 1990 r.) poszerzającej samodzielność banków, banki spółdzielcze kontynuowały swą działalność ze znikomymi funduszami własnymi, co utrudniało konkurencję z wchodzącymi na rynek nowymi, dużymi bankami komercyjnymi, wyposażonymi przez NBP w kapitał. Mimo tych barier BS w Bytomiu systematycznie umacniał swoją pozycję na rynku bankowym i rozwijał się dzięki wypracowanej przez lata dobrej opinii i tradycji banku solidnego i godnego zaufania. Również dzisiaj bytomski BS jest tak postrzegany. 

Od 2001 roku siedziba Banku mieści się przy ul. Krawieckiej 4 w XIX-wiecznej kamienicy stanowiącej własność Banku. Po przeprowadzonym remoncie jest to piękny i funkcjonalny obiekt, którego centralnym punktem jest atrium, powstałe na bazie dawnego dziedzińca kamienicy.   

Bank działając w otoczeniu silnej konkurencji banków komercyjnych, na bieżąco dostosowuje swoją ofertę produktową do realnego zapotrzebowania klientów, wprowadza nowoczesne rozwiązania w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej.   

Doświadczenie oraz kwalifikacje pracowników są gwarancją miłej i fachowej obsługi wszystkich P.T. Klientów Banku. 

Obecnie w skład Zarządu, który kieruje działalnością Banku wchodzą :   

  • Wojciech Lewanda - Prezes Zarządu,   
  • Ewa Majek - Członek Zarządu,
  • Maria Szczepańska - Członek Zarządu.

. . .